POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem STALOWEJ Aukcji Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Wojciechowska 55, 20-704 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: PL 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440  Bank BNP Paribas.
 2. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców, aktualnych właścicieli lub stanowiące własność Galerii STALOWA. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.
 3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.galeriastalowa.pl.
 5. Aukcja mieszana zostanie przeprowadzona w siedzibie Galerii Sztuki STALOWA w Warszawie przy ul. Stalowej 26, z możliwością licytacji on-line dostępną na stronie stalowa.onebid.pl.
 6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.
 7. Organizator nie pobiera wadium.
 8. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej, stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.
 9. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.
 10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.
 11. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA.
 12. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 19:00 lub w soboty w godzinach 12.00-17.00), nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 13. Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża.

 

AUKCJA MIESZANA - MŁOTKOWA I INTERNETOWA W CZASIE RZECZYWISTYM Z TRANSMISJĄ ONLINE:

 

 1. Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Galerii Sztuki STALOWA w Warszawie przy ul. Stalowej 26 oraz w katalogu danej Aukcji, do którego link zostanie każdorazowo umieszczony na stronie https://galeriastalowa.pl/aukcje.
 2. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją w siedzibie Organizatora i uzyskanie licytacyjnego numeru indentyfikacyjnego. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Galerii STALOWA.
 3. Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie stalowa.onebid.pl. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk 'Rejestracja', wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.
 4. Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na stalowa.onebid.pl i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć przycisk 'LICYTUJ'. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.
 5. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość:
 • wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii STALOWA pod numerem +48 22 380 34 43 oraz +48 606 864 943 lub mailowo pod adresem aukcje@galeriastalowa.pl.
 • ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac zgodnie z pkt. 16 niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% ostatecznie wylicytowanej za daną pracę kwoty.
 2. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.
 3. Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.
 4. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.
 1. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:
 • dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio po zakończeniu Aukcji przy opłaceniu całej kwoty. W przypadku wyrażenia chęci uregulowania należności w terminie późniejszym, Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji zaliczki w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Pozostałą kwotę winien jest wpłacić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.
 • dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji lub gotówką, bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.
 2. Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.


AUKCJA INTERNETOWA:

 

26.  Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej Organizatora https://galeriastalowa.pl/aukcje, na specjalnie stworzonej w tym celu platformie aukcyjnej. Wszystkie dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji licytowane będą równolegle.      

27. Nabywca nie płaci Organizatorowi żadnych dodatkowych opłat aukcyjnych. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zarejestrowanie się na stronie www.galeriastalowa.pl i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.   

28.  Każde zgłoszenie oferty kupna lub podbicie ceny na 2 minuty przed planowanym końcem Aukcji powoduje automatyczne uruchomienie dogrywki i czas Aukcji danego dzieła sztuki ulega przedłużeniu o 5 minut. Każde nowe przebicie na 2 minuty przed nowym końcem Aukcji powoduje kolejne przedłużenie licytacji o 5 minut. Aukcja danego dzieła sztuki kończy się w momencie, gdy od ostatniego przebicia ceny upłynie 5 minut i w tym czasie nikt nie zaoferuje wyższej ceny.

29.  Komputerowy system aukcyjny Galerii STALOWA automatycznie wysyła do Uczestników Aukcji maile z informacją, że ich oferta została przebita wraz z nową ceną oferowaną za dane dzieło sztuki przez innego Uczestnika Aukcji.